Search

KATO Shigémitsu

Hiden mokuroku N°1-KATO Shigemitsu

BAB HID1大東流秘伝目録百十八ヶ条 第1巻

Hiden Mokuroku 118ka jo N°1-Shigemitsu KATO 

Language: Japanese/ English (subtitle)

60mn

This first volume of the "Hiden Mokuroku 118ka jo" series presents the techniques Ikkajo and Nikajo.

More details

72h

¥ 5,940

Add to wishlist

More info

Hiden Mokuroku 118ka jo N°1-Shigemitsu KATO 

The 118 Kajo of the Hiden Mokuroku are a set of techniques classified by categories (attack, throw, grab, etc.) They were created by Tokimune TAKEDA, the 36th successor of Daitoryu Aikijutsu.

KATO Shigemitsu is a disciple of Tokimune TAKEDA  a son of Sokaku TAKEDA).

The content of this DVD "Hiden Mokuroku 118ka jo vol.1"

Ikka jo

-Idori: Ippon dori

         Gyaku udedori

  Hijikaeshi

  Kuruma daoshi

  Shimekaeshi

  Dakijie

  Karami nage

  Kotegaeshi

  Nukitedori

  Hizajime

 

-Hanza Handachi: Hanmi nage

    Uraotoshi

    Izori

    Kata otoshi

    Iri mi nage

 

-Tchiai: Ippon dori

    Kuruma daoshi

    Gyaku udedori

    Koshiguruma

    Karami nage

    Ura otoshi

    Obi otoshi

    Kirikaeshi

    Kotegaeshi

    Shiho nage

 

-Ushiro dori: Tachi eri dori

    Ryokata hi neri

    Ryohiji gaeshi

    Dakijimedori

    Kata otoshi

 

Nikkajo

-Idori: kotezume

   Gyakudasuki

   Hiji kujiki

   Konoha gaeshi

   Shuto zume

   Kubi hi neri

   Kotegaeshi

   Katahadori

   Kamatezume

   Gyakugote

 

-Hanza Hantachi: Shuto zume

   Kotegaeshi

   Suso dori

   Hijikujiki

   Iri mi zume

 

-Tachiai: Gyakudasuki

      Hiki otoshi

      Kubi nage

      Suso barai

      Seo i nage

      Shuto zume

      Kote gaeshi

      Kataguruma

      Koshiguruma

      Sekujiki

 

-Ushiro dori: Tsukitaoshi

    Suku i nage

    Gyaku gote

    Kubi nage

    Hijikujiki

 

Language: Japanese/ English (subtitle)

60mn

Customers who bought this product also bought:

6 other products in the same category: