Search

Shotokan

Kokusai Shotokan karate -Chukyu hen

quest SPD-1822國際松濤館空手完全教則 中級篇

Kokusai Shotokan karaté  Chukyu hen  Intermediate level -  Hirokazu KANAZAWA

Language : Japanese / English ( subtitle )

107m

More details

72h

¥ 5,600

Add to wishlist

More info

Kokusai Shotokan karaté  Chukyu hen (Intermediate) /Shotokan karate complete guide step.2 - Hirokazu  KANAZAWA

Kanazawa Hirokazu was born in 1931. He is the last pupil of Gichin Funakoshi.  10th Dan of Shotokan karate, he is the founder of International Shotokan Federation.

The content of this DVD

-Shizen tai

Sanbon zuki / Enpi uchi / Maé géri - Kara zuki / Mawashi geri - Kara zuki

-Heisokudachi                                                                                                             

Mae geri successif

-Zenkutsudachi 

Kizamizuki

- Gyakuzuki / Kizami maegeri

- Maegeri / Kizamitsuki - Maegeri - Gyakuzuki

-Ido Kihon                                                                                                          

Sanbonzuki ( O izuki / Gaykuzuki ) / Ageuke - Gyakuzuki / Soto uké - Enpi Uraken / Uchiuke

- Kizamizuki

- Gyakuzuki / Shuto uké - Nukite / Maegeri successif / Keage

- Kékomi / Ushirogéri / Dantai

-Kata                                                                                                                      

Héian Yondan / Heian Godan / Tekki Shodan

-Kihon Ippon Kumite                                                                                               

Jodanzuki ( 1 - 4) / Chudanzuki ( 1 - 4 ) / Maegeri ( 1 - 4 ) / Yoko Kekomi ( 1 - 2 ) / Mawashigeri ( 1 - 2 )

Language : Japanese / English ( subtitle )

107m

4 other products in the same category: