Buscar

Shotokan

Shotokan karate chukyu hen-KANAZAWA Hirokazu

quest SPD-1822國際松濤館空手完全教則 中級篇

Kokusai Shotokan Karate Chu kyu hen (nivel intermedio)

Idioma : Japonés / Subtítulo Inglés  

100 minutos

More details

72h

¥ 5,600

More info

Kokusai Shotokan Karate Chu kyu hen (nivel intermedio)

Guía Completo de Shotokan Karate Vol.2 - Hirokazu  KANAZAWA 

Kanazawa Hirokazu : nació en 1931. Es el último alumno de Gichin Funakoshi. 10º dan de karate Shotokan, es el fundador de la Federación Internacional de Shotokan.

El contenido del DVD

-Shizen tai

Sanbon zuki / Enpi uchi / Mae geri - Kara zuki / Mawashi geri - Kara zuki

-Heisokudachi                                                                                                   Mae geri sucesivo

-Zenkutsudachi 

Kizamizuki

- Gyakuzuki / Kizami maegeri

- Maegeri / Kizamitsuki - Maegeri - Gyakuzuki

-IdoKihon                                                                                                         Sanbonzuki ( O izuki / Gaykuzuki ) / Ageuke - Gyakuzuki / Soto uké - Enpi Uraken / Uchiuke

- Kizamizuki

- Gyakuzuki / Shuto uké - Nukite / Maegeri successif / Keage

- Kekomi / Ushirogéri / Dantai

-Kata                                                                                                               Heian Yondan / Heian Godan / Tekki Shodan

-Kihon Ippon Kumite                                                                                               

Jodanzuki ( 1 - 4) / Chudanzuki ( 1 - 4 ) / Maegeri ( 1 - 4 ) / Yoko Kekomi ( 1 - 2 ) / Mawashigeri ( 1 - 2 )

Idioma : Japonés / subtítulo Inglés

100 minutos

4 other products in the same category: