Search

Yoseikan Aikido

Specials

Jissen no Aikido-YOSHIDA Nobumasa

BAB MOC3D 実戦の合気道 一巻 吉田信正

Jissen no Aikido- Nobumasa YOSHIDA

63mn

Language:Japanese

Nobumasa YOSHIDA is a pupil of Minoru Mochizuki, he is the president of SEIFUKAI AIKIDO.

More details

72h

¥ 5,400

Add to wishlist

More info

Jissen no Aikido- Nobumasa YOSHIDA

63mn

Language:Japanese

Nobumasa YOSHIDA is a pupil of Minoru Mochizuki. He is the president of SEIFUKAI AIKIDO. 

 

The content of this DVD

Kihon Geiko / The basic training

1. Tedoki

Jun katatedori,Gyaku katate dori,Dogawa katate dori

Ryote ippo dori,Ryote ryohodori,Usiro uwate kumituski,Ushiro kubishime katatedori

2. Tai sabaki  / body motions

Soto nagashi,Uchi nagashi,Soto biraki,Uchi biraki

Soto irimi,Uchi irimi,Sotoirimi senkai

Uchi irimi senkai,Ooirimi senkai

3. Kakari 6pon géiko

Jun katatedori,Dogawa katatedori,Ryote ippodori ryote ryohodori,Eridori yokomen uchi

Ushiro kubi shime katatedori

Kihon waza

1. Te waza / the hand techniques

Kote tsuki,Hiji tsuki,gyo chigai,Shita ude garami katabane otoshi,Uwaude garami

Kote gaeshi,Gyaku kotegaeshi,Tenbin nage

Shiho nage Hikiotoshi

2. Tai waza / the body techniques

Mukae daoshi,Hachi mawashi,Ushiro kata otoshi,Uchimata gaeshi,Uchi irimi dogaeshi

Ushiro kami otoshi

3. Ashi waza / the foot techniques

Ko sotogari,Ko uchigari,Oosoto gari

4. Ashi tori waza / the initial balace break by a foot

Hiza oshidaoshi,Ashi kubi gaeshi

Kiwame waza

1. Kansetsu kiwame waza 21

2. Kubishime 17

Kata

Kentai itti no kata

 

Customers who bought this product also bought:

3 other products in the same category: