Buscar

Shotokan

Promociones especiales

Shotokan karate jokyu hen-KANAZAWA Hirokazu

QUEST SPD-1823 國際松濤館空手完全教則 上級篇

Kokusai Shotokan Karate Jokyu hen / Nivel avanzado - Kanazawa Hirokazu

Idioma : Japonés / Subtítulo Inglés

107mn

More details

72h

¥ 5,600

More info

Kokusai Shotokan Karate Jokyu hen / Nivel avanzado - Kanazawa Hirokazu

Hirokazu KANAZAWA nació en 1931. Es el último alumno de Gichin FUNAKOSHI, el fundador de la Federación Internacional de SHOTOKAN. Tiene un 10o Dan de Karate Shotokan.

El contenido del DVD

Kihon                                                                                                                 

Kizamizuki

Gyakuzuki / Maegeri

Mawashi

Ido kihon                                                                                                           

Kizamizuki

Mae geri

Gyakuzuki / Age uke

Mawashigeri

Uraken

Junzuki /Fudodachi ( Junzuki / Sanbonzuki ) / Zenkutsu dachi ( Rengeri )

Jiyu Ippon Kumite                                                                                                    

Jodanzuki / Chudanzuki / Maégéri /Yokogéri / Mawashigeri / Ushirogeri / Kizamizuki/ Gyakuzuki / Okuri Jiyu Ippon Kumité

Kata                                                                                                                      

Bassai Dai / Jion / Kanku Dai

Uchikomi                                                                                                                    

Kiza mizuki

Gyakuzuki / Maegeri - Mawashigéri

Idioma : Japonés / Subtítulo Inglés

107mn

4 other products in the same category: