Rechercher

SHIODA Gozo

Yoshinkan Aikido Gijutsu zenshu N°1-SHIODA Gozo

quest SPD8101養神館合気道技術全集 1

Yoshinkan Aikdo Gijutsu zenshu N°1 SHIODA Gozo

Langue: Japonais / Anglais (sous-titre)

120mn

Premier volume de la série « Yoshinkan Aikido Gijutsu zenshu (toutes les techniques de Yoshinkan Aikido)  

Plus de détails

72h

¥ 5,600

En savoir plus

Yoshinkan Aikdo Gijutsu zenshu N°1 SHIODA Gozo

Le premier volume de la série « Yoshinkan Aikido Gijutsu zenshu (toutes les techniques de Yoshinkan Aikido)»   

Kihon dosa (mouvements de base)
Kamae
Migi hanmi, Hidari hanmi, Migi ai hanmi, Hidari ai hanmi, Hidari gyaku hanmi, Migi gyaku hanmi
Seizaho, Reiho, Ritsurei, Zarei, Shikkoho
Kihon dosa
Taino henka 1 et 2, Taino henko-Rnzoku dosa, Taino henko-Kaiten dosa
Hiryoku no yosei 1 et 2, Shumatsu dosa1 et 2, Kihondosa renzoku-Ken,shute
Ukemi,Koho ukémi,Koho kaiten ukemi,Zenpo kaiten ukemi,Zenpo hiyaku ukemi,
Kihon giho-Shihonage
Katamochi shihonage 1 et 2
Ryoté katamochi shihonage1 et 2
Yokomen uchi shihonage,Hanmi hantachi katate mochi shihonage 1 et2
Hanmi hantachi ryoté mochi shihonage
Ouyo waza
Katatemochi shihonage kuzushi
Yokomen uchi shihonage kuzushi,Shomen tsuki shiho nage kuzushi,Katamochi shomen uchi shiho nage kuzushi
-Kihon giho-Ikkajo,Shomen uchi ikkajo osae 1,Suwariwaza shomen uchi ikkajo osae1,
Shomen uchi ikkajo osae 2, Suwariwaza ikkajo osaé2
Yokomen uchi ikkajo osae 1 & 2, Suwariwaza yokomen uchi ikkajo osae 1 & 2
Kataté mochi ikkajo osae 1 & 2 , Suwari waza katate mochi 1kkajo osae 1 & 2
Ryoté mochi ikkajo osae 1 & 2 , Suwari waza ryote mochi ikkajo osae 1 & 2
Hijiuchi ikkajo osae 1 & 2 Suwari waza hijimochi ikkajo osae 1 & 2 
Katamochi ikkajo osae 1 & 2 ,Suwari waza kata mochi ikkajo osae 1 & 2
Suwari waza katamochi osae 1 et 2 ,Ushiro ryotemochi ikkajo 1 & 2
Ushiro katatemochi ikkajo osae 1 et 2, Ushiro katate erimochi ikkajo osae 1 & 2
Ushiro erimochi ikkajo osae 1 & 2
Ushiro hiji mochi ikkajo osae 1 & 2
Ushiro ryokata mochi ikkajo osae 1 & 2
Ouyou waza
SHomen uchi ikkajo nage, Katate mochi ikkajo nage

Langue: Japonais/ Anglais (sous-titre)

120mn

 

15 other products in the same category: