Search

Iaito

Specials

IAITO model B - heavy Tsuka Silk/Leather

IAITO model B -ATSUKUCHI (heavy) TSUKA SILK OR LEATHER

HA WATARI / Blade length: 2.35(72.72cm) to 2.45(74.23cm)

TSUKA / Handle length : 7.0(22.72cm) - 10.0(30.3cm)

Sageo /Cord : Coton or Silk

Tsuka ito / Handle Braid : Silk or Leather

A heavy iaito, weight about 900g (2.35)

Manufactured in SEKI  by genuine craftsmen.

More details

about 180 days

¥ 77,000

Add to wishlist

More info

IAITO model B -ATSUKUCHI (heavy) TSUKA SILK OR LEATHER

HA WATARI / Blade length: 2.35 (72.72cm) to 2.45 (74.23cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length: 7.0 (21.21cm) to 10.0 (70.3cm)

Sageo : Cotton or Silk

Tsukaito  : Silk or Leather

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by genuine craftsmen.

The model Iaito B heavy is about 900g without saya.

 HAMON / Tempered line (3 types)

SUGUHA/NOTARE/CHOJI MIDARE

  HI /Groove

 

WITH / WITHOUT

 TSUKA /Handle COLOR  SILK (12 types) LEATHER (8 types)

SILK

 1. KURO-BLACK
 2. JIDAI KURO
 3. CHA-BROWN
 4. KON-DARK BLUE
 5. TETSU
 6. MURASAKI-PURPLE
 7. AZUKI
 8. UGUISU-GREEN
 9. KIN CHA-GOLD BROWN
 10. HAI-GRAY
 11. AKA-RED
 12. SIRO-WHITE

LEATHER

 1. KURO MAT-BLACK
 2. KOGE CHA MAT-DARK BROWN
 3. KOI HAI MAT-DARK GRAY
 4. FUKA MIDORI MAT-DARK GREEN
 5. CROM YELLOW MAT-YELLOW
 6. WINE MAT
 7. KURO BRILLANT(BRIGHT)-BLACK
 8. KOGE CHA BRILLANT(BRIGHT)

 TSUKA MAKI (2 types)

 HINERI MAKI /IKKAN MAKI


TSUBA/Guard

(10 types)

 

 1. KAGECHO
 2. TOMOE
 3. MARUMATSU SUKASHI
 4. HIGO NANAKO
 5. MUSASHI
 6. KIKKA
 7. TAKEZASA
 8. MOKKO RYU
 9. RYU SUKASHI
 10. KOYO

FUCHI.KASHIRA/ Buttcap

(9 types)

 

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI

MENUKI/Omament (9 types)

 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA

 SAYA/Scabbard (3 types)

KURORO/KURO ISHIME/CHA ISHIME

OPTION SAYA Nuri : Click Here

OPTION KOJIRI : Click Here

OPTION SHITOTOME : Click Here

OPTION SAYA  KAKO : Click Here

 HABAKI/Blade collar ( 2 types)

-SHINCHU HYOJUN (copper)

-SHINCHU KURO ZOME BBlack copper)

Habaki LUX Option: Click HERE

 SEPPA/ Spacer (4 types)

DO/DO IBUSHI/DO KUROZOME/SHINCHU

SAGEO / Cord COLOR

COTTON or SILK (22 types)

 SILK

 1. KURO (BLACK)
 2. CHA (BROWN)
 3. KON (DARK BLUE)
 4. MURASAKI(PURPLE)

COTTON

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI

** We will e-mail you the confirmation of all the accessories chosen by you.

Accessories

10 other products in the same category: